هزینه شرکت درکنفرانس
30 دی 1393

از کلیه شرکت کنندگان در دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی خواهشمنداست جهت تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند و اصل فیش را به آدرس ictc@stp.ut.ac.ir ارسال نمایید.

شرایط ثبت نام:

ثبت نام کامل: شامل پکیج کنفرانس، تور بازدید از موزه و کتابخانه دانشگاه تهران، ارائه گواهینامه معتبر فارسی/انگلیسی حضور در نمایشگاه 1/500/000

ثبت نام دانشجویی 750/000 ریال

درصوت پذیرش مقاله ثبت نام کامل حداقل یک نفر ضروری می باشد.

اصل فیش واریزیبه شماره حساب 5228767627 شعبه دانشگاه تهران کد 67397 بانک ملت