برنامه تور بازدید ویژه مهمانان و شرکت کنندگان دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی و فناوری
14 بهمن 1393

برنامه تور بازدید ویژه مهمانان و شرکت کنندگان دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی و فناوری

زمان: سه شنبه 5 اسفندماه

ساعت حرکت : 9 صبح از محل پردیس شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

باغ موزه نگارستان و موزه مقدم